Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina

Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina

Warszawa

data powstania: 1810
status: Publiczna

00-368 Warszawa, ul. Okól­nik 2
zobacz na mapie

opis

Ofi­cjal­nie przy­jętą datą powsta­nia jed­nej z pierw­szych w nowo­żyt­nej Euro­pie uczelni muzycz­nej jest moment zało­że­nia Szkoły Dra­ma­tycz­nej w War­sza­wie, zaini­cjo­wa­nej przy Teatrze Naro­do­wym przez Woj­cie­cha Bogu­sław­skiego w dobie Księ­stwa Warszawskiego.
Działo się to eta­pami: 14 kwiet­nia 1810 roku, za cza­sów rzą­dów króla saskiego i księ­cia war­szaw­skiego Fry­de­ryka Augu­sta Wet­tina, wydany został w Dreź­nie akt zało­ży­ciel­ski, zaś 4 czerwca 1811 roku w Sali Redu­to­wej sta­ro­miej­skiego ratu­sza war­szaw­skiego nastą­piło uro­czy­ste otwar­cie Szkoły Dra­ma­tycz­nej. Tak więc to z teatral­nych krę­gów wyszła pro­po­zy­cja zawo­do­wego kształ­ce­nia arty­stów, w tym śpie­wa­ków. Dla dzie­jów uczelni istotne jest to, że kieł­ko­wała w War­sza­wie edu­ka­cyjna insty­tu­cja publiczna o spre­cy­zo­wa­nych celach i pro­gra­mie kształ­ce­nia arty­stycz­nego oraz o moż­li­wie sze­ro­kim zasięgu spo­łecz­nym. Po burz­li­wych latach wojen napo­le­oń­skich do prac pro­gra­mo­wych na potrzeby Szkoły Dra­ma­tycz­nej Bogu­sław­skiego włą­czył się Józef Elsner. To zaś, co wymy­ślił i w ciągu paru lat wdro­żył w prak­tykę edu­ka­cyjną, jest dzi­siaj nie do przecenienia.
Źródło:http://www.chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/dzieje-uczelni

komentarze
comments powered by Disqus

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić szkołę? załóż konto

szukaj w szkołach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi