Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Teatr Figur w Krakowie

Teatr Figur w Krakowie

Dramatyczny

Kraków

Dyrektor Naczelny : Dag­ma­ra Żab­ska
data powstania: 2007

30-551 Kraków, ul. Zamoyskiego 50
zobacz na mapie

opis

Te­atr Fi­gur Kraków pow­stał w 2007 ro­ku ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków, pe­dago­gów i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem for­my. W ciągu 5 lat swojej dzia­łal­no­ści przy­go­to­waliśmy 11 pre­mier, wzięliśmy udział w po­nad 30 festiwalach te­atral­nych w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej w Biel­sku-Bia­łej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tuk Współcze­snych dla Dzie­ci i Młodzie­ży KON-TEK­STY, Bo­ska Ko­media i in. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: m.in w USA, Niem­czech, Włoszech, Ro­sji, Ko­rei Po­łu­dnio­wej, na Taj­wanie czy w Chi­nach. Sz­cze­gól­nie do­cenie­ni zo­staliśmy na Międzyna­ro­dowym Kon­gre­sie Lal­kar­skim UNIMA 2012 w Cheng­du w Chi­nach otrzymu­jąc na­gro­dę w ka­tego­rii: Naj­lep­sza Kreatyw­ność!. Obok pra­cy ar­ty­stycz­nej pro­wadzimy sze­ro­ko za­kro­joną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-spo­łecz­ną. Ważn­iej­sze pro­jek­ty: ("Dilet­tan­te - te­atr w ruchu", "Cygańs­kie Theatrum Mun­di"); "Te­atr Nau­ko­wy" (z Wy­dzia­łem Edu­ka­cji Mia­sta By­tom), "Lato w Te­atrze" i "Te­atr Pol­ska" (oba or­ga­nizowane przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie).

źródło: www.teatrfigur.pl

komentarze
comments powered by Disqus

7.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić teatr? załóż konto

szukaj w teatrach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi